• Xue Xiangdong, Chairman of DHC Software
    of

    Xue Xiangdong, Chairman of DHC Software