Wang Wenjing Photos

Wang Wenjing, Chairman of Yonyou


UFIDA Software Co., Ltd., Chairman, President Wang Wenjing (fourth from right) with Mr. Zhong Shijian City


Mr. Wang Wenjing UF Software with CEO Jun


Wang Wenjing (left) and host Zhao Xiuqin


Heavy beer group general manager Liu With Wang Wenjing