• Sun Guangxin Young
  of

  Sun Guangxin Young

 • Sun Guangxin at 2013 Guanghui Group Annual Meeting
  of

  Sun Guangxin at 2013 Guanghui Group Annual Meeting

 • Sun Guangxin At Speaking
  of

  Sun Guangxin At Speaking

 • Sun Guangxin owner of Xinjiang Guanghui Industry Group
  of

  Sun Guangxin owner of Xinjiang Guanghui Industry Group

 • Xinjiang Guanghui Industry Group
  of

  Xinjiang Guanghui Industry Group

 • DME Engineering Project of Xinjiang Guanghui Energy Co., Ltd
  of

  DME Engineering Project of Xinjiang Guanghui Energy Co., Ltd