Sun Guangxin Photos

Sun Guangxin Young


Sun Guangxin at 2013 Guanghui Group Annual Meeting


Sun Guangxin At Speaking


Sun Guangxin owner of Xinjiang Guanghui Industry Group


Xinjiang Guanghui Industry Group


DME Engineering Project of Xinjiang Guanghui Energy Co., Ltd