Shi Yuzhu Photos

Shi Yuzhu Young


Shi Yuzhu Founder of Giant Interactive Group


Shi Yuzhu Arguing for Aprroval costs


Shi Yuzhu at Company Fancy Dress


Giant Interactive Group Corporate Headquarters


Giant Interactive Group Inside Office