Samvel Karapetyan Family

Samvel Karapetyan's daughter Tatevik Karapetyan

Samvel Karapetyan's daughter Tatevik Karapetyan

Samvel Karapetyan's brother Karen Karapetyan

Samvel Karapetyan's brother Karen Karapetyan

Samvel' son wedding moments

Samvel' son wedding moments