Aishwarya Rai Bachchan Photos

Aishwarya Rai House


Aishwarya Rai family


Aishwarya Rai Daughter


Aishwarya Rai Spouse


Aishwarya Rai Family


Aishwarya Rai with her parents and brother


Aishwarya Rai with her brother Aditya Rai


Aishwarya Rai with her mother Brindya Rai, Father Krishnaraj Rai and brother Aditya


Aishwarya Rai with her parents and daughter Aradhya


Aishwarya and her husband Abhishek Bachchan


Abhishek and Aish with their daughter Aradhya Bachchan


Aish with her daughter and mom


Amitabh with his son Abhishek and daughter-in-law Aishwarya Rai Bachchan